Introductie

The Brain Wave Lab, Brainmachine.

Door Marc Marc, Februari 1990/1992

Wat is 'The Brain Wave Lab' ?

1.01___Stimuli
The Brain Wave Lab is een gecomputeriseerde Breinmachine. Het is een audiovisueel apparaat dat bepaalde frequentie-patronen kan genereren en deze, naar buiten toe, aanbiedt als zijnde:

  • Geluid, dat men via een hoofdtelefoon ontvangt.
  • Licht, dat men via de speciaal geconstrueerde bril met z.g. LED lampjes op de gesloten oogleden geprojecteerd krijgt. (LED=Light Emitting Diode)

Het kent daarmee een z.g. Geluids-stimulus en een Licht-stimulus. Tezamen vormen zij de stimuli waarmee deze Breinmachine werkt.

 
 

2.01___Het effect
Het effect van een Breinmachine is gebaseerd op de vibratie-resonantie die zich manifesteert tussen de exact bepaalde frequentie-patronen van de stimuli en de hierdoor getrokken aandacht (attentie) van degene die deze ondergaat.

De attentie die opgewekt wordt door de stimuli creëert een omstandigheid waarin de psyche zich laat 'verleiden' tot bepaalde specifieke toestanden van bewustzijn. Dit zijn GEEN bovennormale toestanden maar veeleer toestanden waar men een sterkere focus op creëert en daardoor een extravagante vorm kunnen aannemen.

De stimuli verplichten de gebruiker niet tot het geraken in een bepaalde toestand maar, hebben door dominant aanwezig te zijn een sterk sturend effect.

2.02___Perceptie
De stimuli spelen in op onze perceptie om zo het beoogde doel te bereiken. Dit doel kan zijn te ontspannen op momenten van stress of het bereiken van een toestand van verhoogde concentratie en activiteit.

Met onze perceptie wordt in deze bedoeld onze reactie op zintuiglijke waarnemingen. Deze reacties zijn een combinatie van de fysieke en psychische reacties op de toegevoerde stimuli.

2.03___Gebruik
Het gebruik van een Breinmachine kent als doelstelling zowel het trainen van de perceptie als wel het bestrijden van een ziektebeeld waarbij het psychosomatisch element aanwezig is. Het trainen van onze perceptie heeft als doel om meer bewuste controle te krijgen over onze geestestoestand.

2.04___Onderzoek
Naast het praktisch gericht gebruik van een Breinmachine kent het, in het geval van The Brain Wave Lab, nog toepassingen in de sfeer van onderzoek omdat deze gecomputeriseerde Breinmachine zo flexibel als dat mogelijk was is ontworpen en dus zo min mogelijk vooropgestelde beperkingen oplegt vanuit bestaande theorieën.

2.05___Relatie
Bij het ontwikkelen van dit programma heb ik een relatie gelegd met mijn geluidsprojecten. Een van de voornaamste kenmerken hierin was het langer laten inwerken van bepaalde klanken. Het was een poging om de luisteraar met een ander 'consumptie-dimensie' naar muziek te laten luisteren. Ik was (en ben dat nog) van mening dat geluid, in zijn basiskenmerken, een grotere invloed op de psyche heeft dan veelal wordt onderkend.

2.06___Frequentie
In de manifestatie van geluid en licht speelt het begrip Frequentie een belangrijke rol. Zowel in vorm van de absolute frequentie als in zijn dynamische gestalte. Dit heeft op zijn beurt weer een binding met de hersenen waarin het tempo van gegevensoverdracht zich als frequentie-patronen laten aanschouwen.

2.07___Hersengolf beïnvloeding
Door blootstelling aan pulserend licht en geluidsgolven zou men de hersenactiviteiten kunnen beïnvloeden c.q. sturen naar een gewenst niveau. Dit doet in eerste instantie misschien mystiek aan. Beschouwt men echter de wijze waarop wij mensen reageren op bepaalde licht en geluidssituaties dan kan men enkele elementaire gemeenschappelijkheden ontdekken in zowel de reactie als de stimulus (hetgeen dat stimuleert tot) die deze teweeg brengt.

 
 

3.01___Strandwandeling
Tot voorbeeld van een verzameling stimuli en de reactie daarop kan een wandeling aan het strand dienen. Of zelfs het liggen zonnen erop met het idee dat het alleen maar zou zijn om de huid te kleuren. Het tempo van de golfslag, het ruisspectrum dat deze golfslag opwekt, het schitteren van de zon in het water - verblindend of zacht rood. Het tempo van het lopen (indien men niet ligt), de wind die over de huid kruipt of een ruis genereert tussen de haren en de oren. Houd men niet van een strandwandeling zoals deze, dan houdt men wel van een andere situatie waarin soortgelijke elementen een rol spelen in het welbehagen - het tot rust komen of het krijgen van een sensatiegevoel.

3.02___ Vraagstelling
Een vraagstelling zou kunnen zijn, of hierbij zaken zoals frequentie, klankspectra e.d. en het herhalingspatroon ervan op een elementaire wijze van invloed zijn op onze reactie. En zo ja, kan men door gebruik te maken van deze elementaire gegevens in een kunstmatige context een soortgelijk effect bereiken?

3.03___ Antwoord
Voor mijzelf luidt het antwoord zowel bevestigend als ontkennend. Een strandwandeling kan door niets anders vervangen worden dan door een strandwandeling. Echter, de respons die een strandwandeling kan opwekken laat zich wel in een vergelijk plaatsen met andere situaties waarin dezelfde parameters in een andere verschijningsvorm en context zich voordoen. In essentie, in dit geval wellicht een specifiek soort behagen, zou men de respons los kunnen koppelen van de situatie die deze opwekt.

3.04___ Stelling
Het voorbeeld van de strandwandeling gebruikte ik om de stelling te poneren dat het mogelijk is om de essentie ervan over te dragen. Dus; verlies van de vorm maar behoud van het effect.

3.05___ Taak
Een Breinmachine heeft als taak om signalen (stimuli) op te wekken die klinische representaties zijn van natuurlijke stimuli en biedt ook de mogelijkheid om de natuurlijke stimuli zover door te abstraheren dat elementair onderzoek mogelijk is.

3.06___ Aantijging
Het simplificeren van de parameters met als doel in staat te zijn onderzoek te plegen, zou ook moeten leiden tot recht evenredige simpele conclusies waarvan het waarheidsgehalte in sublimatie tot de werkelijkheid in zijn pretentie het karakter van het onderzoek niet te boven gaat. Met dit laatste wordt het niet zo nauw genomen door de 'autoriteiten' op dit terrein.

3.07___ Manipulatie
Wat beoogd wordt met het gebruik van een Breinmachine, is het manipuleren van de psychische toestand door middel van in te spelen op onze perceptie onder invloed van de toegevoerde stimuli en met als gevolg dat onze psyche zich laat verleiden tot het geraken in een door ons vooraf beoogde toestand.

3.08___ Reflex
Onze audiovisuele perceptie is deels reflex gestuurd. Of deze reflex nu cultureel, chemisch of psychisch is bepaald doet voor het praktisch gebruik van een Breinmachine niet ter zake. Feit is, dat er een zekere mate van voorspelbaar - automatisch - gedrag volgt op het toedienen van bepaalde stimuli. Er bestaat een zekere gelijkvormigheid in respons tussen verschillende individuen.

3.09___ Pretentie
Hieraan ontlenen de theorieën omtrent brein-synchronisatie hun claim tot bestaansrecht en pretentie. Het is vooral die pretentie welke uit de band springt als het gaat om de verkoop van de Breinmachines. Veelal maakt men zich schuldig aan populisme en een alles overstemmend sektarisme.

3.10___ Extreme
Het is jammer dat het boeiende terrein van de menselijke perceptie bij hen die hiermee, al dan niet beroepsmatig, mee aan de slag zijn nog teveel wordt benaderd vanuit enkel de verbeelding dan wel enkel de ratio.

3.11___ Handhaven
Bij u, als gebruiker van The Brain Wave Lab, zou ik willen bepleiten zich met al uw verbeeldingskracht op de materie te storten en hier een evenzo krachtige logische discipline tegenover te stellen. De verbeelding voorop omdat het de drijfveer is waarop we varen, de logica om te kunnen handhaven in deze verbeelding.

3.12___ Neurotisch
Ons bewustzijn is sterk cultuur bepaald en staat in een complexe relatie hiertoe. Aan het niet doorzien van deze relatie ontlenen we het begrip 'onderbewustzijn'. Hieronder parkeren we alles wat we niet begrijpen. Omdat de neurotische dwang tot het willen begrijpen ons eigen is creëren we dogma's. Of dit nu dogma's zijn die ons sterken in een bepaald geloof of die getuigen van een afwijzing ervan, komt op hetzelfde neer. Namelijk: het geven van antwoorden belangrijker maken dan het stellen van vragen.

 
 

4.01___ Intentie
Bij het ontwikkelen van The Brain Wave Lab heb ik gepoogd om mogelijkheden te scheppen waarbij de gebruiker zoveel mogelijk zelf kan onderzoeken wat interessant is zonder zich gebonden te moeten voelen aan reeds bestaande conventies op dit gebied. Dit neemt niet weg dat het zinnig is om op de hoogte te geraken van die conventies.

4.02___ Toonzetting
Niet iedereen zal zich in de toonzetting van het voorafgaande kunnen vinden als het gaat om duidelijkheid omtrent het gebruik van deze Breinmachine. Hoewel The Brain Wave Lab een `Low cost / Low budget' product is, wordt het door een zeer gevarieerde groep mensen aangeschaft. Menig Atari computer is gekocht, in eerste instantie, om deze Breinmachine te gebruiken. Maar dat waren voornamelijk de professionelen die beroepshalve met de materie bezig zijn. Er zijn ook veel mensen die reeds een Atari hadden en op een of andere wijze aangetrokken zijn geweest door het nieuws dat er voor hun computer `zo'n machine' beschikbaar was gekomen.

Naschrift 2001: Inmiddels is het programma ook beschikbaar voor de PC.

4.03___Beginners
Voor hen die nog maar net in aanraking zijn gekomen met de Breinmachine en daar verder weinig kennis over hebben of zich er nog geen beeld van kunnen vormen, zal ik mij, niet geheel vrij van paternalisme, nu richten. Hiermee wil ik bereiken dat ook de beginneling niet met lege handen aan de slag gaat.

4.04___ Kwade geesten
De keuze om een Breinmachine te gaan gebruiken, als zijnde een leek op dit terrein, zal niet door iedereen in de omgeving worden toegejuicht. Zeker niet door de heren medici die er toe neigen de Breinmachine als medische apparatuur te declareren. Het is ontegenzeglijk waar dat Breinmachines veel worden gebruikt voor het opheffen van fysiek onwenselijke symptomen en in dit opzicht dus een medische of pseudomedische toepassing kent. Men neigt ernaar om de Breinmachine tot een gevaarlijk instrument te verklaren dat absoluut niet door 'onbevoegden' gebruikt mag worden.

4.05___ Gevaarlijk
Ook aan het begin van de handleiding heeft u een gevaarlijk klinkende waarschuwing kunnen lezen. Deze z.g. 'Disclaimer' (uitsluitclausule) staat er voornamelijk vanwege de risicogroep die zich kenmerkt door een fysieke handicap waardoor vele alledaagse zaken onveilig worden.

4.06___ Ongevaarlijk
Het onveilig verklaren van een Breinmachine voor mensen die normaal deelnemen aan het dagelijks leven is in zoverre schromelijk overdreven dat, als men de logica erachter zou doorredeneren op andere aspecten van het normaal dagelijks bestaan, er niet veel zou overblijven dat wél veilig is. Misschien zou die redenatie niet eens zo gek zijn maar het doet wat vreemd aan om dat enkel voor Breinmachines ineens tot restrictieve consequenties te laten leiden.

Maar, wat mijn inziens wel ten allen tijden betoogd mag worden is het feit dat mensen hun verantwoordelijkheid zouden moeten weten ten opzichte van zichzelf en in context tot zoiets als een Breinmachine dubbel zoveel tot anderen.

4.07___ Nadenken
Met dit laatste wil ik benadrukken dat het gebruik van een Breinmachine tot consequentie heeft dat men moet gaan nadenken over het gebruik ervan. Niet om te bepalen hoeveel risico men wenst te nemen, want als men er niets van af weet, kan men dat niet bepalen. Het gaat meer om een vorm van alertheid ten opzichte van zichzelf zoals men die in andere zaken ook betracht.

4.08___ Risico
Men kan het fysieke risico in een gezegde vangen: overdaad schaadt. Dit is met veel zaken zo maar, wanneer is er sprake van overdaad?

4.09___ Kenmerk
Een kenmerk van overdaad kunnen de negatieve consequenties zijn als gevolg van het gebruik van iets. Op indirecte wijze kan ook een overdaad ontstaan door een veelheid aan positieve reacties die pas later uitmonden in een negatief resultaat (zoals 'alcohol' bijvoorbeeld).

4.10___ Overdaad?
In deze handleiding gaat het in toegespitste zin over het gebruik van een Breinmachine. Laten we eerst eens beschouwen wat deze Breinmachine als eventuele aanleiding voor overdaad te bieden heeft.

4.11___ Definitie
Het gebruik van The Brain Wave Lab veronderstelt het op het hoofd hebben van een hoofdtelefoon waarbij de oorschelpen omsloten worden door de hoofdtelefoon waar geluid uit komen zal. Voorts heeft men een bril op waarbij de z.g. Led-lampjes, die van de software het commando krijgen aan en uit te gaan; licht projecteren op de GESLOTEN oogleden.

4.12___ Kwestie
Er wordt dus gebruik gemaakt van twee grootheden. Licht en geluid. Met als gevolg dat men bloot kan staan aan een overdaad aan licht en/of geluid. De verantwoording hierover van het individu afnemen doet belachelijk aan, als men het zo bekijkt.

4.13___ Psychisch
Omtrent de gevolgen op psychisch vlak ligt het moeilijker want hier spelen zoveel aspecten een rol dat het moeilijk meten wordt. Een Breinmachine berust op de interactie met onze eigen perceptie en voegt dus niets toe. In dat opzicht is er dan ook niets aan schadelijkheid te meten. Het kan wat in ons latent aanwezig is, versterken en dat omvat zowel het positieve als het negatieve.

4.14___ Regels
Voor wat betreft het licht en geluid als wel de geïsoleerde grootheden gelden dezelfde regels als in iedere andere situatie waarin deze voorkomen. Geluidsvolume op de pijngrens zetten is gevaarlijk en dit behoeft dan verder ook geen betoog. Voor het licht geldt dit net zo: voor het gebruik van een hoogtezon dient men ook de nodige tijdsgrenzen in acht te nemen.

4.15___ Praktijk
Praktisch komt het erop neer dat een Breinmachine sessie 15 tot 60 minuten duurt en dat men dit meerdere malen per dag kan doen. Hierbij wordt er van uitgegaan dat men het geluidsvolume binnen de perken houdt. Voor wat betreft de lichtstimulus is het van belang dat men de ogen altijd gesloten heeft en dat bij langdurig en intensief sterke lichtpulsen men zal merken dat de ogen vermoeid raken. Men dient dan te beseffen dat het genoeg is geweest en niet te denken dat het een gevolg is van in een toestand van ontspanning.

4.16___ Forceren
Een belangrijke regel in de omgang met een Breinmachine is dat men zichzelf niet forceert tot het ondergaan van een stimulus die in karakter en sterkte niet aangenaam is en dat men al helemaal niet een ander hiertoe zal forceren.

4.17___ Spel
Populair gesteld kan men zeggen dat een Breinmachine een spelletje speelt met onze perceptie om zo het beoogde doel te bereiken. Als men dat spel niet wil meespelen werkt dat tegen en kan dit zelfs averechts werken.

4.18___ Sensatie
Er is niets op tegen om in het begin verkikkerd te zijn op de sensationele effecten die de lichtstimulus opwekken. Men dient zich wel te realiseren dat het werkelijke effect van een Breinmachine-sessie vaak subtieler ligt en ook niet altijd op het moment zelve merkbaar is.

4.19___ Kennis
De beginner is vaak opgewonden van nieuwsgierigheid over de Breinmachine en maakt dan ook een fout door direct in een toestand te willen geraken die tegen deze opgewondenheid indruist. Niet dat dit niet kan, want het kan wel degelijk, maar het vereist de nodige kennis en ervaring om de juiste sessie te kunnen samenstellen om dit te bereiken.

4.20___ Kleurpatronen
Waar de beginner in het begin mee te maken krijgt, zijn de reacties van 'de ogen'. Men gaat allerlei kleuren, kleurverschuivingen en patronen zien en afhankelijk van de eigen verbeelding kunnen deze 'images' ook figuratieve en verhalende gedaantes aannemen.
Men zal constateren dat verschillende herhalingsfrequenties van de lichtstimulus tot verschillende 'oogreacties' leiden. Ook zal men bepaalde gradaties van activiteitsniveaus gaan onderscheiden.

 
 

Achtergronden

5.01___ Inzicht
Om een beter inzicht te krijgen in de theorieën over het werkingsprincipe van de Breinmachine, moet men eerst wat meer weten over de stimuli die gebruikt worden. Bij The Brain Wave Lab zijn dit dus het geluid en het licht.

5.02___ Pulseren
Hierbij is het belangrijk te weten dat deze grootheden in een bepaalde vorm verschijnen die een specifiek onderdeel vormen van een Breinmachine en de sessies de ermee worden gedaan. Dit wil zeggen dat de stimuli licht en geluid in stoten worden aangeboden (gepulseerd).

5.03___ Frequentie
Het tempo waarin deze stoten opeenvolgen is de herhalingsfrequentie. Frequentie wordt uitgedrukt in Hertz (Hz). Zo betekent een herhalingsfrequentie van 1 Hz dat iedere seconden een herhaling zich voordoet. 5 Hz betekent dat er 5 maal per seconde zich een herhaling voordoet. Bij 0.2 Hz is dit 1/0.2=5 = iedere 5 seconden een herhaling.

5.04___ Frequentie VS toonhoogte
Niet alleen het tempo van de herhaling van de stimuli-stoten valt onder het begrip frequentie maar ook het licht en geluid zelf. De geluidsfrequentie kan men zien als de wetenschappelijke uitdrukking van wat in muzikale termen toonhoogte heet. Een stemvork, meestal uitgevoerd in toonhoogte a1, heeft een frequentie van 440 Hz. Dit wil zeggen dat de stemvork 440 trillingen per seconden maakt. De stemvork laat daarmee ook de lucht 440 maal per seconden trillen en deze luchtverplaatsing laat ons trommelvlies op zijn beurt weer 440 maal per seconde trillen. Zoals u weet, gebeurt er nog het een en ander achter het trommelvlies dat deze trilling doorgeeft met als resultaat dat wij een toon horen. In dit geval de a1 - een frequentie van 440 Hz.

5.05___ Licht
Ook licht heeft een frequentie, zij het dat men licht niet in Hertz uitdrukt maar in Nanometers (Nm), wat staat voor de golflengte van het licht. De golflengte van het licht zien wij als de kleur van het licht. Of anders gezegd: de reflectie ervan op een object met als gevolg het zien van een object in een bepaalde kleur (of meerdere).

5.06___ Licht en kleur
Het voor ons zichtbare licht speelt zich af binnen het bereik van 380 Nm (kortste golflengte) tot 750 Nm (langste golflengte). De kortste golflengte is violet en de langste rood. Als de hoofdkleuren naar golflengte geschikt worden, ziet de reeks er zo uit: Rood-Geel-Groen-Blauw-Violet.

5.07___ Kleur en psyche
Tussen deze hoofdkleuren kan men natuurlijk schakeringen denken zoals oranjerood, oranje, oranjegeel etc. In de kleuren-psychologie hebben de hoofdkleuren ieder hun waarde in relatie tot onze psyche. Veelal wordt verondersteld dat de kleur groen neutraal is. Deze bevindt zich in het midden van het zichtbare spectrum en zou daarom als rustgevend worden ervaren.

5.08___ Basis
De wetenschappelijkheid van deze gevolgtrekking in het midden gelaten, kan gezegd worden dat voor ons westerlingen het inderdaad zo is dat de kleur groen vaak als zodanig wordt ervaren. We hebben het dan overigens wel over een bepaald soort groen want er zijn velen soorten - ook die niet rustgevend zijn. Maar hierbij moet opgemerkt worden dat de kleurpsychologie begint bij een grondstelling die, zoals de meeste theorieën, een (te) simpel basis-uitgangspunt kent.

5.09___ Argumenten
Desalniettemin is het van waardevolle betekenis om dit soort simpele grondregels te overdenken en te toetsen omdat hierin, in de kern van de zaak, een aantal waarheden kunnen schuilen. Ook als men een andere conclusie trekt over het waarom van het groen dat rustgevend is of dit tegenwerpt, berust dat vaak op een simpele grondstelling die men aannemelijk acht op basis van een aantal argumenten.

5.10___ Beginsel
Voor het gebruik van een Breinmachine is het in beginsel voldoende om te weten waar men zelf staat als het gaat om hetgeen men als rustgevend of activerend ervaart. Dit geldt voor zowel het licht als het geluid en ook het tempo van de herhaling waarin deze worden gepulseerd.

 
 

6.01___ Categoriën
Het is interessant om te weten hoe de meetresultaten zijn van testen waarbij proefpersonen in verschillende basistoestanden gemeten zijn naar hun hersenactiviteiten. Hierbij is niet gemeten wat er precies in hen omging maar meer de frequentie van een activiteit die zich met bepaalde meetsensoren op het hoofd als elektrische grootheid liet aanschouwen.

Bij deze z.g. hersengolfmeting kon men de menselijke activiteit in een aantal categorieën indelen. Met elk zijn eigen frequentie-eigenschappen van de gemeten hersengolven. Deze indeling ziet er als volgt uit:

 

Toestand versus Frequentie (Hertz)

  • Diepe slaap: Delta 1.5---3.2
  • Ontspanning/Dromen/Trance: Theta 3.2---7.5
  • Kalmte/Normale activiteiten: Alpha 7.5---15.5
  • Alertheid/Creativiteit/Concentratie: Beta 13.5---30.0

6.02___ Tendens
Deze indeling is natuurlijk te arbitrair en gebrekkig als men preciezer een bepaalde activiteit of passiviteit zou willen definiëren, laat staan een eenduidige interpretatie zou wensen omtrent wat men voelt. Maar het laat wel een bepaalde categorische tendens zien.

6.03___ Definitie
Bij Breinmachines gaat men uit van: het toevoeren van een of meerdere stimuli met een herhalingsfrequentie, zoals in de tabel staat aangegeven, om ons zo in een toestand te brengen waaraan die herhalingsfrequentie eigen is (appelleert). Met andere woorden: Men voert van buitenaf signalen aan die reeds de eigenschap hebben van de signalen die van binnenuit ontstaan wanneer de gewenste toestand is bereikt.

6.04___Vraagstelling
Hier rijst de vraag of men de psyche kan bewegen tot een bepaalde toestand door het te voeren met het product dat uit die toestand voort zou vloeien indien deze toestand bereikt wordt.

6.05___ Toetsen
Men kan hierover een theoretisch debat voeren dat zich slechts tot de redenering op zich beperkt en deze op logische gronden aanvechten. Men kan ook de redenering gaan toetsen en hem van daaruit nuanceren. Een mogelijke toets bestaat eruit te bezien of het tempo van een stimulus een cruciale rol speelt in de beïnvloeding van de psyche.

6.06___ Misleiding
De indruk dat dit inderdaad zo is en dus als geïsoleerde grootheid een sleutelrol speelt, is sneller gewekt dan bewezen. Men kan zich hierin makkelijk laten misleiden.

6.07___ Aangeleerd
In hoeverre hebben wij aangeleerd dat bij een bepaald gevoel een bepaalde omstandigheid hoort en reageren wij op die omstandigheid met het verkrijgen van dat gevoel omdat we dat zo hebben aangeleerd en heeft dit alles niets te maken met bepaalde parameters die men uit die omstandigheid kan isoleren. Parameters zoals de frequentie van geluidsstoten of lichtpulsen.

6.08___ Causaal
Men zou daarentegen kunnen betogen dat het niet de specifieke vorm van de stimulus is die sturend werkt maar meer het feit dat als gevolg van het toedienen van een stimulus in een bepaald tempo, de psyche wordt gedwongen deze te verwerken op een wijze waarbij deze het best in harmonie ermee komt. Aanpassing om te kunnen handhaven en daarmee in een min of meer dwingende relatie tot de stimulus te staan.

6.09___ Synchroniseren
De term Hersengolf synchronisatie existeert op basis van het feit dat EEG metingen bij proefpersonen hebben laten zien dat hun gemeten hersengolven synchroon neigen te gaan lopen met van buiten toegediende stimuli. Het blootstellen aan een stimulus met een herhalingsfrequentie van 6 Hz 'forceert' de persoon die dit toegediend krijgt daarmee synchroon te gaan lopen en als gevolg daarvan zich in de toestand te gaan bevinden die model staat voor een toestand van ontspanning.

6.10___ Hanteren
Wat de exacte oorzaak is van dit synchroniseren is een vraag die niet voor iedereen interessant zal zijn om te onderzoeken. Voor de meesten zal het al voldoende zijn om dit gegeven te hanteren en praktisch bruikbaar te maken.

6.11___ Conclusies
Natuurlijk ligt het ook niet zo simpel als het lijkt als het gaat om de psyche te laten synchroniseren op bepaalde 'doeltoestanden'. Er kunnen veel factoren dominant aanwezig zijn die dit blokkeren. Maar nog afgezien daar van, gaat de theorie van Brein-synchronisatie nog een stuk verder als het simpel synchroniseren om in een bepaalde categorische toestand te geraken. Dit eerste is in z'n principe namelijk vrij makkelijk aan te tonen indien men hier niet al te diepgaande conclusies aan wenst te verbinden.

6.12___ Claim
De theorieën in het Breinmachine-gebeuren claimen ook dat er allerlei frequenties zijn welke een heel specifieke werking zouden hebben die tevens strak vastliggen. Zo zouden er specifieke genezings- en regenererende frequenties bestaan. Zo zou men na sessies met bepaalde frequenties tot ongelofelijke concentratie in staat zijn.

6.13___ Belangen
Op dit punt is enige scepsis geboden als het gaat om wat bepaalde lieden hierover beweren, gezien het feit dat hun broodwinning hier nauw mee verweven is.

6.14___ Vibraties
Als men de wereld beschouwt vanuit het gezichtsveld dat alles vibreert en deze vibraties met elkaar interfereren, dan is het aannemelijk dat dit op ons van invloed is. Hoe groot deze invloed is, is onvoldoende onderzocht door de regulaire wetenschap. Vanuit die hoek klinkt een negatieve houding t.o.v. dit uitgangspunt verdacht veel op wat met een gezegde wordt aangeduid als: "wat de boer niet kent dat vreet ie niet" en dat getuigt niet van een progressieve attitude die nodig is om het uitgangspunt op waarde te schatten.

De alternatieve wetenschap kenmerkt zich al snel door cultvorming en mystificatie rond dit gegeven, wat de bewijslast niet bepaald ten goede komt.

 
 

7.01___ Verder kijken
Argumenten om de materie serieus te nemen en nader te onderzoeken zijn er volop als men om zich heen kijkt. Kijkt men dan ook nog eens wat verder dan onze eigen cultuur, dan doet dat des te sterker vermoeden dat binnen het gegeven van allerlei vibraties, die als een stimulus van buitenaf gezien kunnen worden, een bepaalde essentie huist die te maken heeft met de parameters van die stimuli.

7.02___ Vermoedens
Vergelijkt men de frequenties van verschillende muziekinstrumenten uit verschillende culturen dan zijn de overeenkomsten frappant. Beziet men vervolgens wat voor soort ritmiek ermee wordt geschapen, in het bijzonder in die gevallen waarin een bepaalde weldadige kracht hieraan wordt toegeschreven, dan is het niet zo vreemd dat men hier bepaalde vermoedens op baseert in de richting van wat hier nu ter sprake is in vorm van Brein-synchronisatie.

7.03___ Op zich
Zoals reeds opgemerkt, is het laten synchroniseren van de psyche op een stimulus, ten einde de psyche in een toestand te laten verkeren die eigen is aan het frequentie-kenmerk van die stimulus, op zich een simpel gegeven. Het is onze perceptionele eigenschap ons mee te laten voeren op de cadans van een stimulus.

7.04___ Kwaliteit
Wat men bereikt met een Breinmachine hangt enerzijds af van de hoeveelheid 'disciplinaire' kennis die men erover heeft en anderzijds van de kwaliteit waarmee men deze kennis weet toe te passen. Bij het toepassen van die kennis komt ook een zekere mate van psychologisch inzicht en zelfkennis kijken.

7.05___ Zelfsuggestie
Dat hierbij zelfsuggestie een rol speelt doet niets af aan de effectiviteit ervan. Sterker nog: bij de gratie van de zelfsuggestie kunnen we ons verheffen tot meer dan een machine van slechts vlees en bloed. Het begrip zelfsuggestie gelijk stellen aan ordinair zelfbedrog is een blamage aan het genie dat de menselijke psyche omvat. De sublieme relatie tussen het concrete/meetbare dat van buitenaf tot ons komt met hetgeen wij in onze psyche opwekken en mengen wordt niet geëerd door een goddelijke noch door een machinale kijk hierop.

7.06___ Wens
Ik hoop inmiddels voldoende aangedragen te hebben tot een brede kijk op de zaak en het besef te hebben aangewakkerd dat voor het trekken van conclusies uit de effecten van het gebruik van een Breinmachine de nodige valkuilen klaarliggen.

7.07___ Geloven
Laat het u niet weerhouden om ermee aan de slag te gaan en er kennis over te verwerven. Al was het alleen maar om een gefundeerd besef te verkrijgen dat het allemaal niet zo simpel ligt als de zogenaamde autoriteiten ons vaak ten goede of ten kwade willen laten geloven.

7.08___ Ondanks alles
De gebruikers die ondanks mijn betoog de illusie koesteren met een wonderdoos van doen te hebben, gun ik gaarne dit plezier voor zolang het duurt. Ook dat kan zijn positieve kanten hebben.

7.09___ Kracht
De kracht van The Brain Wave Lab zit ondermeer in het feit dat de software hier alle functies regelt. Dit heeft geleid tot een scala aan mogelijkheden die bij andere Breinmachines op de markt ontbreken.

7.10___ Nadeel
Dit impliceert ook het nadeel dat met de vele mogelijkheden ook de moeilijkheidsgraad stijgt in het hanteren ervan. Problemen bij het gebruik van het programma door zijn complexiteit kunnen voor een groot deel vermeden worden als de gebruiker zichzelf, in het begin, beperkingen oplegt in het gebruik van de mogelijkheden.

Voor het overige verwijs ik u naar de handleiding van The Brain Wave Lab. Hierin is ook een hoofdstuk opgenomen waarin de 'wonderdokter' James John Wafer een werkwijze hanteert die complementair is aan de mijne en zeker de meer mystiek ingestelde onder ons zal aanspreken.

 


Back to The Brain Wave Lab index

For response or ordering Contact
This page, and all contents, are Copyrighted (C) by Marc Marc Amsterdam